خانه محصولات 分配器配电箱تولید کننده آنلاین
گواهی
چین英达科技有限公司گواهینامه ها
چین英达科技有限公司گواهینامه ها
نظراتمشتریان
جعبهتقسیمفیبرshttps: / / www.maoyt.com/index.php؟R = product / listo خوب。

——آنتونیو

感谢您每次的快速发货,以及良好的质量,以及您每次为我们提供的特殊支持。很喜欢你的陪伴

——克里斯Chataika

亲爱的索菲,你的声音总是那么甜美,总是为我们提供完整的解决方案和快速的回复,帮助我们获得越来越多的业务,谢谢

——卡拉罗。

منباکیفیتبسیارخودراضیهستم،وشماهمیشهسفارشمنرادرزمانخودبهپایانبرسانید،امیدوارباشیدکهدرآیندهبیشترباشماکارکنید。

——بنجامینفرناندو

چت im آنلاین در حال حاضر

分配器配电箱ساخت آنلاین

(246)
خرید16هستهCTO小睡تقسیمفیبرنوریجعبهتوزیعجعبهمحفظهPP IP65 PP + GF下降电缆端口آنلاینسازنده

16هستهCTO小睡تقسیمفیبرنوریجعبهتوزیعجعبهمحفظهPP IP65 PP + GF电缆端口
mid span: 2x 8-15mm;<\\/i> \\u062f\\u0647\\u0627\\u0646\\u0647 \\u0645\\u06cc\\u0627\\u0646\\u06cc: 2x 8-15 \\u0645\\u06cc\\u0644\\u06cc \\u0645\\u062a\\u0631 \\u061b<\\/b> 2 derivation cable 6-8mm<\\/i> <\"],[\"\\u0628\\u0639\\u062f\\u060c \\u0627\\u0628\\u0639\\u0627\\u062f\\u060c \\u0627\\u0646\\u062f\\u0627\\u0632\\u0647\",\"295*245*130 \\u0645\\u06cc\\u0644\\u06cc \\u0645\\u062a\\u0631\"],[\"\\u0645\\u0648\\u0627\\u062f\",\"\\u0627\\u0644\\u06cc\\u0627\\u0641 \\u0634\\u06cc\\u0634\\u0647 PP +\"]],\"company_name\":null,\"picurl_c\":\"\\/photo\\/pc35434681-16_core_cto_nap_optical_fiber_splitter_distribution_box_enclosure_pp_ip65_pp_gf_drop_cable_ports.jpg\",\"price\":\"NEGOTIABLE\",\"username\":\"Ms. sophie\",\"viewTime\":\"\\u0622\\u062e\\u0631\\u06cc\\u0646 \\u0648\\u0631\\u0648\\u062f : 0 \\u0633\\u0627\\u0639\\u062a \\u0647\\u0627 07 \\u062f\\u0642\\u0627\\u06cc\\u0642 \\u067e\\u06cc\\u0634\",\"subject\":\"\\u0642\\u06cc\\u0645\\u062a FOB \\u062f\\u0631 16 \\u0647\\u0633\\u062a\\u0647 CTO NAP \\u062a\\u0642\\u0633\\u06cc\\u0645 \\u0641\\u06cc\\u0628\\u0631 \\u0646\\u0648\\u0631\\u06cc \\u062c\\u0639\\u0628\\u0647 \\u062a\\u0648\\u0632\\u06cc\\u0639 \\u062c\\u0639\\u0628\\u0647 \\u0645\\u062d\\u0641\\u0638\\u0647 PP IP65 PP+GF Drop Cable Ports \\u0634\\u0645\\u0627 \\u0686\\u0642\\u062f\\u0631 \\u0627\\u0633\\u062a\",\"countrycode\":\"\"}");" class="btn submit_4" style="background:#ff771c url(/images/css-sprite.png) -261px -214px;color:#fff;border-radius:2px;padding:0 13px 0 33px;width:auto;height:24px;line-height:25px;border:0;font-size:13px;display: inline-block;">مخاطب

2022-04-02 18:20:37
25页中的第1页|< 1 2 3. 4 5 6 7 8 9 10 >|
Baidu
map