محصولاتتوصیهشده

کیفیتفیبرنوریجعبهختم&فیبرنوریجعبهشکافکارخانه

محصولاتبیشتر
ماکههستیم
معرفی

深圳市英达光子有限公司یکتولیدکنندهحرفهایفیبرنوریاستوترکیبتجاری。مامتعهدهستیمکهباکیفیتبالابهمشتریانارائهدهیمراهحلهایFTTHوخدماترضایتبخشکارخانهماحدود4000مترمرب……

质量控制 مشخصاتQC

شرکتمادرسال2012بابیشاز10سالتجربهدرزمینهفیبرنوریتاسیسشد،کلیهمحصولاتمامطابقباسیستممدیریتISO9001:2008وسیستممدیریتمحیطزیستiso14001هستند。تمام محصولات ارسال شده می توانند…

تماسباما

نشانی:A507 5 f،مرکزتولیدچین振华،和平路64،龙华،شنژن،چین

زمانکاری:8:30-18:00 (به وقت پکن)

تلفنکاری:86-755-23763623(زمانکار)86 - 18688982406(زمانشاغل)

پستالکترونیک:sales@yingdapc.com

بیشترببینید> >

چین英达科技有限公司
چین英达科技有限公司
چین英达科技有限公司
Baidu
map